För att implementera principen om laglig, tillförlitlig och transparent behandling av dina personuppgifter när du använder våra tjänster har vi antagit en Integritetspolicy. Denna sekretesspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter hos oss och respekterar dina rättigheter.

 

1. Uppgiftsansvarig

Den registeransvarige för dina personuppgifter är Craftware sp. Zoo. med sitt säte i Warszawa (02-675) på ul. Wołoska 22.

2. Dataskyddsombud

Dataskyddsombudet finns att nå på följande e-postadress: privacy@craftware.pl.

3. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att behandlas baserat på den personuppgiftsansvariges legitima intresse, artikel 6 avsnitt 1 sektion f) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 den 27 april 2016 om skydd av fysiska personer med avseende för behandling av personuppgifter och fri rörlighet för sådana uppgifter och upphävande av direktiv 95/46 / EG (allmän dataskyddsförordning) för att upprätthålla och behandla den korrespondens som du frivilligt skickar in, samt för direktmarknadsföring avseende kunder eller enheter. Att tillhandahålla dina personuppgifter är frivilligt, om du inte tillhandahåller dem kommer det att leda till svårigheter för bolaget att behandla och hantera din korrespondens. Utan dina kontaktuppgifter kan bolaget inte kontakta dig.

4. Varaktigheten för behandlingen av personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att behandlas av oss under den tid som är nödvändig för ändamålet med behandlingen, inte längre än det tills ditt samtycke för behandlingen återkallas eller att du motsätter dig behandlingen.
 
5. Datamottagare

I processen för att uppnå syftet med behandlingen kan dina personuppgifter delas med andra mottagare eller andrakategorier av mottagare av personuppgifter. Mottagarna av dina uppgifter kan inkludera: enheter som behandlar dina personuppgifter på den uppgiftsansvariges vägnar på grundval av ett avtal som anförtrotts kring behandling av personuppgifter eller enheter som är auktoriserade enligt lag.

6. Personuppgiftslämnarens rättigheter

I samband med behandlingen av dina uppgifter av dina personuppgifter har du rätt att:

A. Rätten att få tillgång till uppgifterna, i enlighet med artikel 15 i GDPR – rätten att få bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas och, om de är under behandling, har du rätt att få tillgång till dem, att få en kopia av dem och att få följande information: om syftet med behandlingen, kategorier av personuppgifter, information om mottagare eller kategorier av mottagare till vilka uppgifterna har lämnats eller kommer att tillkännages, om lagringstiden eller kriterierna för att bestämma dem, om rättigheter du har i samband med behandlingen av dina personuppgifter, om möjligheten att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, om källan till insamling av personuppgifter, om de inte erhölls direkt från dig, och om profilering och automatiserad behandling av beslut.

B. Rätten att korrigera uppgifterna, i enlighet med artikel 16 i GDPR – om du får kunskap om att dina personuppgifter som behandlas av den personuppgiftsansvarige är felaktiga, inaktuella eller ofullständiga, har du rätt att kräva att de omedelbart rättas eller kompletteras.

C. Rätten att radera uppgifterna, i enlighet med artikel 17 i GDPR, med förbehållet att om du har gett ditt samtycke till behandlingen av personuppgifter, kommer begäran om att radera dessa att ha samma effekt som återkallandet av ditt samtycke.

D. Rätten att begränsa databehandlingen, i enlighet med artikel 18 i GDPR – du kan begära att stoppa databehandlingen, förutom lagring av dem, i situationer där:

– du ifrågasätter korrektheten i personuppgifterna – under den period då den personuppgiftsansvarige ska kontrollera att de är korrekta;

– du ifrågasätter lagligheten i behandlingen av personuppgifter av den registeransvarige;

– personuppgiftsansvarig inte längre behöver uppgifterna, men uppgifterna är nödvändiga för att du ska kunna fastställa, hävda eller försvara dina anspråk;

– du motsatte dig behandlingen tills personuppgiftsansvarig beslutar om invändningen är berättigad.

E. Rätten att invända mot behandlingen av uppgifterna, i enlighet med artikel 21 i GDPR.

F. Rätten att överföra uppgifterna i enlighet med artikel 20 i den polska civillagen – att ta emot, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, de personuppgifter som du har lämnat till den registeransvarige, om behandlingen baseras på ditt samtycke, eller att kräva att uppgifterna skickas till en annan personuppgiftsansvarig som du har angett.

7. Databehandling utanför EU
Personuppgiftsansvarig förklarar att dina personuppgifter kan överföras till mottagare i länder utanför EU:s ekonomiska samarbetsområden, dvs. USA och Australien, och kommer att skyddas av standardklausuler för dataskydd, som enligt artikel 46.2 i GDPR utgör lämpliga skyddsåtgärder vid dataöverföring.

8. Rätten att klaga till tillsynsmyndigheten
Om du upptäcker att behandlingen av dina uppgifter strider mot bestämmelserna i GDPR har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

9. Automatiserat beslutsfattande
Dina personuppgifter kommer inte att bli föremål för automatiserat beslut eller profilering.

10. Cookies
”Cookies” är små textfiler som kan lagras på din enhet när du besöker webbplatser. De tillåter bland annat att identifiera din webbläsare vid efterföljande besök på olika webbplatser.

CRAFTWARE Sp. Zoo. använder flera typer av “cookies”.

– ”Cookies” som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt. Vissa cookies är nödvändiga för att du ska kunna utnyttja webbplatsen till fullo och de funktioner den erbjuder. Om du till exempel vill jämföra parametrarna för två produkter använder vi cookies för att komma ihåg den produkt som jämförs. Under den här tiden kan du hitta den andra produkten för jämförelse på webbplatsen.

– “Cookies” som verifierar ditt besök på vår webbplats, “cookies” som kommer ihåg ditt besök på vår webbplats, undersidorna av särskilt intresse för dig och länkarna du klickade på. De gör det möjligt att anpassa specifikt innehåll och anpassa det till individuella användarpreferenser.

– Om du inte vill att “cookies” ska lagras på din enhet kan du ändra webbläsarens inställningar när som helst så att det inte tillåter vissa eller alla webbplatser att lagra dem, eller så att det meddelar dig varje gång en webbplats vill lagra dessa filer på din enhet.

– Du kan också när som helst radera dina “cookies” som redan har sparats på din enhet. På grund av de många olika webbläsare som finns tillgängliga på marknaden som gör att du kan surfa på webbplatsen kan hanteringen av “cookies”-filer variera. För att förhindra att “cookies” accepteras rekommenderar vi därför att du granskar alternativen för integritet / säkerhet i den meny som din webbläsare använder. Du hittar dem i menyn under fliken “Alternativ” eller “Inställningar”. Du kan också använda funktionen “Hjälp” i din webbläsare.