För att genomföra principen om laglig, pålitlig och transparent behandling av dina personuppgifter när vi använder våra tjänster har vi antagit ett dokument som heter Integritetspolicy. Denna sekretesspolicy anger hur vi bryr oss om dina personuppgifter och respekterar dina rättigheter.

 

1. Datakontroller

Controller för dina personuppgifter är Craftware sp. Zoo. med sitt säte i Warsaw (02-675), Wołoska 22 street

 

2. Dataskyddsansvarig

Dataskyddsombudet finns tillgängligt på följande e-postadress: privacy@craftware.pl.

 

3. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att behandlas på grundval av artikel 6.2 f (1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer när det gäller behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46 / EG (Allmän uppgiftsskyddsförordning).

 

4. Varaktighet på behandlingen av personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att behandlas av oss under den period som är nödvändig för ändamålet med behandlingen, inte längre än tills ditt samtycke till behandlingen har återkallats eller du motsätter dig behandlingen.

 

5. Datamottagare

I processen för att uppnå syftet med behandlingen kan dina personuppgifter delas med andra mottagare eller kategorier av mottagare av personuppgifter. Mottagarna av dina uppgifter kan innehålla: enheter som behandlar dina personuppgifter för Datakontrollantens räkning på grundval av ett avtal som överlåter behandlingen av personuppgifter.

 

6. De registrerades rättigheter

I samband med behandlingen av dina uppgifter av datakontrollern har du rätt till:

a. rätten till tillgång till uppgifterna i enlighet med artikel 15 i GDPR – rätten att få bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas och om de är det har du rätt att få tillgång till dem, att få en kopia av dem och att få följande information: i syftet med behandlingen, kategorier av personuppgifter, information om mottagare eller kategorier av mottagare till vilka uppgifterna har lämnats eller kommer att lämnas ut, om datalagringsperioden eller kriterierna för att fastställa dem, om de rättigheter du har i samband med behandlingen av dina personuppgifter, om möjligheten att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, om källan för insamling av personuppgifter, om de inte erhölls direkt från dig, och om profilering och automatiserad behandling av beslut;

b. rätten att korrigera uppgifterna i enlighet med artikel 16 i GDPR – om du får kunskap om att dina personuppgifter som behandlas av datakontrollanten är felaktiga, föråldrade eller ofullständiga, har du rätt att kräva deras omedelbara rättelse eller slutförande;

c. rätten att radera uppgifterna, i enlighet med artikel 17 i GDPR, med förbehållet att om du har gett ditt samtycke till behandlingen av personuppgifter, kommer begäran om att ta bort dem att ha samma effekt som återkallandet av ditt samtycke;

d. rätten att begränsa databehandlingen i enlighet med artikel 18 i GDPR – du kan begära att stoppa databehandlingen, med undantag för deras lagring, i situationer där:

– du ifrågasätter riktigheten av personuppgifterna – under den period då datakontrollanten ska verifiera deras korrekthet;

– du ifrågasätter lagenligheten för behandling av personuppgifter av datakontrollanten;

– Datakontrollern behöver inte längre uppgifterna, men uppgifterna är nödvändiga för att du ska kunna fastställa, hävda eller försvara dina påståenden;

– du gjorde invändningar mot behandlingen tills datakontrollanten beslutar om invändningen är motiverad;

e. rätten att invända mot behandlingen av uppgifterna i enlighet med artikel 21 i GDPR;

f. rätten att överföra uppgifterna i enlighet med artikel 20 i den polska civillagen – att ta emot, i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format, de personuppgifter som du har tillhandahållit datakontrollanten, om behandlingen är baserad på ditt samtycke eller att kräva att uppgifterna skickas till en annan kontrollant som du har angett.

 

7. Möjlighet att dra tillbaka ditt samtycke

I de fall där dina uppgifter behandlas baserat på ditt samtycke till behandlingen av personuppgifter har du rätten att återkalla ditt samtycke när som helst utan att det påverkar lagligheten i behandlingen, som genomfördes baserat på ditt samtycke innan det återkallades.

I situationer där dina uppgifter har behandlats baserat på ditt samtycke förhindrar återkallande av ditt samtycke ytterligare användning av de tjänster som erbjuds av webbplatsen.

 

8. Databehandling utanför EU

Datakontrollanten förklarar att dina personuppgifter kan överföras till mottagare som är belägna i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, dvs USA och Australien, och kommer att skyddas av standardskyddsbestämmelser om dataskydd, som enligt artikel 46.2 i GDPR utgöra lämpliga skyddsåtgärder vid dataöverföring.

 

9. Rätten att klaga till tillsynsmyndigheten

Om du upptäcker att behandlingen av dina uppgifter bryter mot bestämmelserna i GDPR har du rätten att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

 

10.Cookies

„Cookies” är små textfiler som kan lagras på din enhet när du besöker webbplatser. De tillåter bland annat att identifiera din webbläsare vid senare besök på olika webbplatser.

CRAFTWARE Sp. Zoo. använder flera typer av „cookies”.

– „Cookies” som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt. Vissa cookies är nödvändiga för att du ska kunna använda webbplatsen och de funktioner som den erbjuder fullt ut. Om du till exempel vill jämföra parametrarna för två produkter använder vi cookies för att komma ihåg produkten som jämförs. Under denna tid kan du hitta den andra produkten för jämförelse på webbplatsen.

– „Cookies” som verifierar ditt besök på vår webbplats, „cookies” som kommer ihåg ditt besök på vår webbplats, undersidorna av särskilt intresse för dig och länkarna du klickade på. De gör det möjligt att anpassa specifikt innehåll och anpassa det till individuella användarinställningar.

– Om du inte vill att „cookies” ska lagras på din enhet kan du när som helst ändra webbläsarens inställningar så att det inte tillåter att några eller alla webbplatser lagrar dem, eller så att den meddelar dig varje gång en webbplats vill lagra dessa filer på din enhet.

– Du kan också när som helst ta bort „cookies” som redan har sparats på din enhet. På grund av de olika webbläsare som finns tillgängliga på marknaden och som låter dig surfa på webbplatsen kan hanteringen av „cookies” -filer variera. För att förhindra att „cookies” accepteras rekommenderar vi därför att du granskar alternativen för hantering av sekretess / säkerhet i menyn som din webbläsare använder. Du hittar dem i menyn under fliken „Alternativ” eller „Inställningar”. Du kan också använda „Hjälp” – funktionen i din webbläsare.